ES5 til ESNext - her er alle funktioner tilføjet til JavaScript siden 2015

Jeg skrev denne artikel for at hjælpe dig med at skifte fra kendskab til JavaScript før ES6 og få dig hurtigt i gang med de seneste fremskridt på sproget.

JavaScript i dag er i den privilegerede position som det eneste sprog, der kan køre indbygget i browseren, og er meget integreret og optimeret til det.

Fremtiden for JavaScript bliver strålende. At holde trit med ændringerne bør ikke være sværere, end det allerede er, og mit mål her er at give dig et hurtigt, men omfattende overblik over de nye ting, der er tilgængelige for os.

Klik her for at få en PDF / ePub / Mobi-version af dette indlæg til at læse offline

Introduktion til ECMAScript

Når du læser om JavaScript, vil du uundgåeligt se et af disse udtryk: ES3, ES5, ES6, ES7, ES8, ES2015, ES2016, ES2017, ECMAScript 2017, ECMAScript 2016, ECMAScript 2015 ... hvad betyder de?

De henviser alle til en standard , kaldet ECMAScript.

ECMAScript er den standard, som JavaScript er baseret på , og det forkortes ofte til ES .

Foruden JavaScript implementerer (ed) ECMAScript andre sprog, herunder:

 • ActionScript (Flash-scriptingsproget), der mister popularitet, da Flash officielt ophører i 2020
 • JScript (Microsoft scripting dialect), da JavaScript på det tidspunkt kun blev understøttet af Netscape og browser-krigene var på sit højeste, måtte Microsoft bygge sin egen version til Internet Explorer

men selvfølgelig er JavaScript den mest populære og udbredte implementering af ES.

Hvorfor dette underlige navn? Ecma Internationaler en schweizisk standardforening, der har ansvaret for at definere internationale standarder.

Da JavaScript blev oprettet, blev det præsenteret af Netscape og Sun Microsystems til Ecma, og de gav det navnet ECMA-262 alias ECMAScript .

Denne pressemeddelelse fra Netscape og Sun Microsystems (producenten af ​​Java) kan hjælpe med at finde ud af navnevalget, som kan omfatte juridiske og branding-spørgsmål fra Microsoft, som var i udvalget, ifølge Wikipedia.

Efter IE9 stoppede Microsoft branding af sin ES-support i browsere som JScript og begyndte at kalde det JavaScript (i det mindste kunne jeg ikke finde referencer til det mere).

Så fra og med 201x er JavaScript det eneste populære sprog, der understøtter ECMAScript-spec.

Nuværende ECMAScript-version

Den aktuelle ECMAScript-version er ES2018 .

Den blev udgivet i juni 2018.

Hvad er TC39

TC39 er det udvalg, der udvikler JavaScript.

Medlemmerne af TC39 er virksomheder, der er involveret i JavaScript og browser-leverandører, herunder Mozilla, Google, Facebook, Apple, Microsoft, Intel, PayPal, SalesForce og andre.

Hvert standardversionforslag skal gennemgå forskellige faser, som forklares her.

ES-versioner

Jeg fandt det forvirrende, hvorfor der undertiden refereres til en ES-version efter udgave nummer og undertiden efter år, og jeg er forvirret af året ved en tilfældighed at være -1 på tallet, hvilket øger den generelle forvirring omkring JS / ES?

Før ES2015 blev ECMAScript-specifikationer almindeligvis kaldt af deres udgave. Så ES5 er det officielle navn til ECMAScript-specifikationsopdateringen, der blev offentliggjort i 2009.

Hvorfor sker dette? Under processen, der førte til ES2015, blev navnet ændret fra ES6 til ES2015, men da dette blev gjort sent, henviste folk stadig til det som ES6, og samfundet har ikke efterladt udgivelsen med at navngive - verden kalder stadig ES-udgivelser af udgave nummer .

Denne tabel skal klare tingene lidt op:

Lad os dykke ned i de specifikke funktioner, der er tilføjet JavaScript siden ES5. Lad os starte med ES2015-funktionerne.

lad og konst

Indtil ES2015 varvar den eneste konstruktion, der var tilgængelig til at definere variabler.

var a = 0

Hvis du glemmer at tilføje, vartildeler du en værdi til en sort, der er variabel, og resultaterne kan variere.

I moderne miljøer, hvor streng tilstand er aktiveret, får du en fejl. I ældre miljøer (eller med streng tilstand deaktiveret) initialiserer dette variablen og tildeler den til det globale objekt.

Hvis du ikke initialiserer variablen, når du erklærer den, har den undefinedværdien, indtil du tildeler en værdi til den.

var a //typeof a === 'undefined'

Du kan deklarere variablen mange gange og tilsidesætte den:

var a = 1 var a = 2

Du kan også erklære flere variabler på én gang i samme udsagn:

var a = 1, b = 2

Den rækkevidde er den del af koden, hvor variablen er synlig.

En variabel, der er initialiseret varuden for enhver funktion, tildeles det globale objekt, har et globalt omfang og er synlig overalt. En variabel initialiseret med varinde i en funktion er tildelt den funktion, den er lokal og er kun synlig inde i den, ligesom en funktionsparameter.

Enhver variabel, der er defineret i en funktion med samme navn som en global variabel, har forrang over den globale variabel og skygges over den.

Det er vigtigt at forstå, at en blok (identificeret ved et par krøllede seler) ikke definerer et nyt omfang. Et nyt omfang oprettes kun, når en funktion oprettes, fordi vardet ikke har blokomfang, men funktionsomfang.

Inde i en funktion er enhver variabel, der er defineret i den, synlig i hele funktionskoden, selvom variablen er erklæret i slutningen af ​​funktionen, kan den stadig henvises til i starten, fordi JavaScript, før koden udføres, faktisk flytter alle variabler ovenpå (noget der kaldes hejsning ). For at undgå forvirring skal du altid erklære variabler i begyndelsen af ​​en funktion.

Ved brug af let

leter en ny funktion introduceret i ES2015, og det er i det væsentlige en blokomfanget version af var. Dets omfang er begrænset til blokken, udsagnet eller udtrykket, hvor det er defineret, og alle de indeholdte indre blokke.

Moderne JavaScript-udviklere kan vælge kun at bruge letog fuldstændigt kassere brugen af var.

Hvis det letvirker som et uklart udtryk, skal du bare læse let color = 'red'som lad farven være rød, og det giver alt meget mere mening

Definition letuden for enhver funktion - i modsætning til var- skaber ikke en global variabel.

Ved brug af const

Variabler, der er erklæret med vareller letkan ændres senere i programmet, og tildeles igen. Når en conster initialiseret, kan dens værdi aldrig ændres igen, og den kan ikke tildeles til en anden værdi.

const a = 'test'

Vi kan ikke tildele en anden bogstavelig til akonst. Vi kan dog mutere, ahvis det er et objekt, der giver metoder, der muterer dets indhold.

const giver ikke uforanderlighed, bare sørger for, at referencen ikke kan ændres.

consthar blokområdet, samme som let.

Modern JavaScript developers might choose to always use const for variables that don't need to be reassigned later in the program, because we should always use the simplest construct available to avoid making errors down the road.

Arrow Functions

Arrow functions, since their introduction, changed forever how JavaScript code looks (and works).

In my opinion this change was so welcome that you now rarely see the usage of the function keyword in modern codebases. Although that has still its usage.

Visually, it’s a simple and welcome change, which allows you to write functions with a shorter syntax, from:

const myFunction = function() { //... }

to

const myFunction = () => { //... }

If the function body contains just a single statement, you can omit the brackets and write all on a single line:

const myFunction = () => doSomething()

Parameters are passed in the parentheses:

const myFunction = (param1, param2) => doSomething(param1, param2)

If you have one (and just one) parameter, you could omit the parentheses completely:

const myFunction = param => doSomething(param)

Thanks to this short syntax, arrow functions encourage the use of small functions.

Implicit return

Arrow functions allow you to have an implicit return: values are returned without having to use the return keyword.

It works when there is a one-line statement in the function body:

const myFunction = () => 'test' myFunction() //'test'

Another example, when returning an object, remember to wrap the curly brackets in parentheses to avoid it being considered the wrapping function body brackets:

const myFunction = () => ({ value: 'test' }) myFunction() //{value: 'test'}

How this works in arrow functions

this is a concept that can be complicated to grasp, as it varies a lot depending on the context and also varies depending on the mode of JavaScript (strict mode or not).

It’s important to clarify this concept because arrow functions behave very differently compared to regular functions.

When defined as a method of an object, in a regular function this refers to the object, so you can do:

const car = { model: 'Fiesta', manufacturer: 'Ford', fullName: function() { return `${this.manufacturer} ${this.model}` } }

calling car.fullName() will return "Ford Fiesta".

The this scope with arrow functions is inherited from the execution context. An arrow function does not bind this at all, so its value will be looked up in the call stack, so in this code car.fullName() will not work, and will return the string "undefined undefined":

const car = { model: 'Fiesta', manufacturer: 'Ford', fullName: () => { return `${this.manufacturer} ${this.model}` } }

Due to this, arrow functions are not suited as object methods.

Arrow functions cannot be used as constructors either, when instantiating an object will raise a TypeError.

This is where regular functions should be used instead, when dynamic context is not needed.

This is also a problem when handling events. DOM Event listeners set this to be the target element, and if you rely on this in an event handler, a regular function is necessary:

const link = document.querySelector('#link') link.addEventListener('click', () => { // this === window }) const link = document.querySelector('#link') link.addEventListener('click', function() { // this === link })

Classes

JavaScript has quite an uncommon way to implement inheritance: prototypical inheritance. Prototypal inheritance, while in my opinion great, is unlike most other popular programming language’s implementation of inheritance, which is class-based.

People coming from Java or Python or other languages had a hard time understanding the intricacies of prototypal inheritance, so the ECMAScript committee decided to sprinkle syntactic sugar on top of prototypical inheritance so that it resembles how class-based inheritance works in other popular implementations.

This is important: JavaScript under the hood is still the same, and you can access an object prototype in the usual way.

A class definition

This is how a class looks.

class Person { constructor(name) { this.name = name } hello() { return 'Hello, I am ' + this.name + '.' } }

A class has an identifier, which we can use to create new objects using new ClassIdentifier().

When the object is initialized, the constructor method is called, with any parameters passed.

A class also has as many methods as it needs. In this case hello is a method and can be called on all objects derived from this class:

const flavio = new Person('Flavio') flavio.hello()

Class inheritance

A class can extend another class, and objects initialized using that class inherit all the methods of both classes.

If the inherited class has a method with the same name as one of the classes higher in the hierarchy, the closest method takes precedence:

class Programmer extends Person { hello() { return super.hello() + ' I am a programmer.' } } const flavio = new Programmer('Flavio') flavio.hello()

(the above program prints “Hello, I am Flavio. I am a programmer.”)

Classes do not have explicit class variable declarations, but you must initialize any variable in the constructor.

Inside a class, you can reference the parent class calling super().

Static methods

Normally methods are defined on the instance, not on the class.

Static methods are executed on the class instead:

class Person { static genericHello() { return 'Hello' } } Person.genericHello() //Hello

Private methods

JavaScript does not have a built-in way to define private or protected methods.

There are workarounds, but I won’t describe them here.

Getters and setters

You can add methods prefixed with get or set to create a getter and setter, which are two different pieces of code that are executed based on what you are doing: accessing the variable, or modifying its value.

class Person { constructor(name) { this._name = name } set name(value) { this._name = value } get name() { return this._name } }

If you only have a getter, the property cannot be set, and any attempt at doing so will be ignored:

class Person { constructor(name) { this._name = name } get name() { return this._name } }

If you only have a setter, you can change the value but not access it from the outside:

class Person { constructor(name) { this._name = name } set name(value) { this._name = value } }

Default parameters

This is a doSomething function which accepts param1.

const doSomething = (param1) => { }

We can add a default value for param1 if the function is invoked without specifying a parameter:

const doSomething = (param1 = 'test') => { }

This works for more parameters as well, of course:

const doSomething = (param1 = 'test', param2 = 'test2') => { }

What if you have an unique object with parameters values in it?

Once upon a time, if we had to pass an object of options to a function, in order to have default values of those options if one of them was not defined, you had to add a little bit of code inside the function:

const colorize = (options) => { if (!options) { options = {} } const color = ('color' in options) ? options.color : 'yellow' ... }

With destructuring you can provide default values, which simplifies the code a lot:

const colorize = ({ color = 'yellow' }) => { ... }

If no object is passed when calling our colorize function, similarly we can assign an empty object by default:

const spin = ({ color = 'yellow' } = {}) => { ... }

Template Literals

Template Literals allow you to work with strings in a novel way compared to ES5 and below.

The syntax at a first glance is very simple, just use backticks instead of single or double quotes:

const a_string = `something`

They are unique because they provide a lot of features that normal strings built with quotes do not, in particular:

 • they offer a great syntax to define multiline strings
 • they provide an easy way to interpolate variables and expressions in strings
 • they allow you to create DSLs with template tags (DSL means domain specific language, and it’s for example used in React by Styled Components, to define CSS for a component)

Let’s dive into each of these in detail.

Multiline strings

Pre-ES6, to create a string spanning over two lines you had to use the \ character at the end of a line:

const string = 'first part \ second part'

This allows to create a string on 2 lines, but it’s rendered on just one line:

first part second part

To render the string on multiple lines as well, you explicitly need to add \n at the end of each line, like this:

const string = 'first line\n \ second line'

or

const string = 'first line\n' + 'second line'

Template literals make multiline strings much simpler.

Once a template literal is opened with the backtick, you just press enter to create a new line, with no special characters, and it’s rendered as-is:

const string = `Hey this string is awesome!`

Keep in mind that space is meaningful, so doing this:

const string = `First Second`

is going to create a string like this:

First Second

an easy way to fix this problem is by having an empty first line, and appending the trim() method right after the closing backtick, which will eliminate any space before the first character:

const string = ` First Second`.trim()

Interpolation

Template literals provide an easy way to interpolate variables and expressions into strings.

You do so by using the ${...} syntax:

const var = 'test' const string = `something ${var}` //something test

inside the ${} you can add anything, even expressions:

const string = `something ${1 + 2 + 3}` const string2 = `something ${foo() ? 'x' : 'y'}`

Template tags

Tagged templates is one feature that might sound less useful at first for you, but it’s actually used by lots of popular libraries around, like Styled Components or Apollo, the GraphQL client/server lib, so it’s essential to understand how it works.

In Styled Components template tags are used to define CSS strings:

const Button = styled.button` font-size: 1.5em; background-color: black; color: white; `

In Apollo template tags are used to define a GraphQL query schema:

const query = gql` query { ... } `

The styled.button and gql template tags highlighted in those examples are just functions:

function gql(literals, ...expressions) {}

this function returns a string, which can be the result of any kind of computation.

literals is an array containing the template literal content tokenized by the expressions interpolations.

expressions contains all the interpolations.

If we take an example above:

const string = `something ${1 + 2 + 3}`

literals is an array with two items. The first is something, the string until the first interpolation, and the second is an empty string, the space between the end of the first interpolation (we only have one) and the end of the string.

expressions in this case is an array with a single item, 6.

A more complex example is:

const string = `something another ${'x'} new line ${1 + 2 + 3} test`

in this case literals is an array where the first item is:

;`something another `

the second is:

;`new line `

and the third is:

;` new line `

expressions in this case is an array with two items, x and 6.

The function that is passed those values can do anything with them, and this is the power of this kind feature.

The most simple example is replicating what the string interpolation does, by joining literals and expressions:

const interpolated = interpolate`I paid ${10}€`

and this is how interpolate works:

function interpolate(literals, ...expressions) { let string = `` for (const [i, val] of expressions) { string += literals[i] + val } string += literals[literals.length - 1] return string }

Destructuring assignments

Given an object, you can extract just some values and put them into named variables:

const person = { firstName: 'Tom', lastName: 'Cruise', actor: true, age: 54, //made up } const {firstName: name, age} = person

name and age contain the desired values.

The syntax also works on arrays:

const a = [1,2,3,4,5] const [first, second] = a

This statement creates 3 new variables by getting the items with index 0, 1, 4 from the array a:

Enhanced Object Literals

const [first, second, , , fifth] = a

In ES2015 Object Literals gained superpowers.

Simpler syntax to include variables

Instead of doing

const something = 'y' const x = { something: something }

you can do

const something = 'y' const x = { something }

Prototype

A prototype can be specified with

const anObject = { y: 'y' } const x = { __proto__: anObject }

super()

const anObject = { y: 'y', test: () => 'zoo' } const x = { __proto__: anObject, test() { return super.test() + 'x' } } x.test() //zoox

Dynamic properties

const x = { ['a' + '_' + 'b']: 'z' } x.a_b //z

For-of loop

ES5 back in 2009 introduced forEach() loops. While nice, they offered no way to break, like for loops always did.

ES2015 introduced the for-of loop, which combines the conciseness of forEach with the ability to break:

//iterate over the value for (const v of ['a', 'b', 'c']) { console.log(v); } //get the index as well, using `entries()` for (const [i, v] of ['a', 'b', 'c'].entries()) { console.log(index) //index console.log(value) //value }

Notice the use of const. This loop creates a new scope in every iteration, so we can safely use that instead of let.

The difference with for...in is:

 • for...ofiterates over the property values
 • for...initerates the property names

Promises

A promise is commonly defined as a proxy for a value that will eventually become available.

Promises are one way to deal with asynchronous code, without writing too many callbacks in your code.

Async functions use the promises API as their building block, so understanding them is fundamental even if in newer code you’ll likely use async functions instead of promises.

How promises work, in brief

Once a promise has been called, it will start in pending state. This means that the caller function continues the execution, while it waits for the promise to do its own processing, and give the caller function some feedback.

At this point, the caller function waits for it to either return the promise in a resolved state, or in a rejected state, but as you know JavaScript is asynchronous, so the function continues its execution while the promise does it work.

Which JS API use promises?

In addition to your own code and library code, promises are used by standard modern Web APIs such as:

 • the Battery API
 • the Fetch API
 • Service Workers

It’s unlikely that in modern JavaScript you’ll find yourself not using promises, so let’s start diving right into them.

Creating a promise

The Promise API exposes a Promise constructor, which you initialize using new Promise():

let done = true const isItDoneYet = new Promise((resolve, reject) => { if (done) { const workDone = 'Here is the thing I built' resolve(workDone) } else { const why = 'Still working on something else' reject(why) } })

As you can see the promise checks the done global constant, and if that's true, we return a resolved promise, otherwise a rejected promise.

Using resolve and reject we can communicate back a value, in the above case we just return a string, but it could be an object as well.

Consuming a promise

In the last section, we introduced how a promise is created.

Now let’s see how the promise can be consumed or used.

const isItDoneYet = new Promise() //... const checkIfItsDone = () => { isItDoneYet .then(ok => { console.log(ok) }) .catch(err => { console.error(err) }) }

Running checkIfItsDone() will execute the isItDoneYet() promise and will wait for it to resolve, using the then callback, and if there is an error, it will handle it in the catch callback.

Chaining promises

A promise can be returned to another promise, creating a chain of promises.

A great example of chaining promises is given by the Fetch API, a layer on top of the XMLHttpRequest API, which we can use to get a resource and queue a chain of promises to execute when the resource is fetched.

The Fetch API is a promise-based mechanism, and calling fetch() is equivalent to defining our own promise using new Promise().

Example of chaining promises

const status = response => { if (response.status >= 200 && response.status response.json() fetch('/todos.json') .then(status) .then(json) .then(data => { console.log('Request succeeded with JSON response', data) }) .catch(error => { console.log('Request failed', error) })

In this example, we call fetch() to get a list of TODO items from the todos.json file found in the domain root, and we create a chain of promises.

Running fetch() returns a response, which has many properties, and within those we reference:

 • status, a numeric value representing the HTTP status code
 • statusText, a status message, which is OK if the request succeeded

response also has a json() method, which returns a promise that will resolve with the content of the body processed and transformed into JSON.

So given those premises, this is what happens: the first promise in the chain is a function that we defined, called status(), that checks the response status and if it's not a success response (between 200 and 299), it rejects the promise.

This operation will cause the promise chain to skip all the chained promises listed and will skip directly to the catch() statement at the bottom, logging the Request failed text along with the error message.

If that succeeds instead, it calls the json() function we defined. Since the previous promise, when successful, returned the response object, we get it as an input to the second promise.

In this case, we return the data JSON processed, so the third promise receives the JSON directly:

.then((data) => { console.log('Request succeeded with JSON response', data) })

and we log it to the console.

Handling errors

In the above example, in the previous section, we had a catch that was appended to the chain of promises.

When anything in the chain of promises fails and raises an error or rejects the promise, the control goes to the nearest catch() statement down the chain.

new Promise((resolve, reject) => { throw new Error('Error') }).catch(err => { console.error(err) }) // or new Promise((resolve, reject) => { reject('Error') }).catch(err => { console.error(err) })

Cascading errors

If inside the catch() you raise an error, you can append a second catch() to handle it, and so on.

new Promise((resolve, reject) => { throw new Error('Error') }) .catch(err => { throw new Error('Error') }) .catch(err => { console.error(err) })

Orchestrating promises

Promise.all()

If you need to synchronize different promises, Promise.all() helps you define a list of promises, and execute something when they are all resolved.

Example:

const f1 = fetch('/something.json') const f2 = fetch('/something2.json') Promise.all([f1, f2]) .then(res => { console.log('Array of results', res) }) .catch(err => { console.error(err) })

The ES2015 destructuring assignment syntax allows you to also do

Promise.all([f1, f2]).then(([res1, res2]) => { console.log('Results', res1, res2) })

You are not limited to using fetch of course, any promise is good to go.

Promise.race()

Promise.race() runs as soon as one of the promises you pass to it resolves, and it runs the attached callback just once with the result of the first promise resolved.

Example:

const promiseOne = new Promise((resolve, reject) => { setTimeout(resolve, 500, 'one') }) const promiseTwo = new Promise((resolve, reject) => { setTimeout(resolve, 100, 'two') }) Promise.race([promiseOne, promiseTwo]).then(result => { console.log(result) // 'two' })

Modules

ES Modules is the ECMAScript standard for working with modules.

While Node.js has been using the CommonJS standard for years, the browser never had a module system, as every major decision such as a module system must be first standardized by ECMAScript and then implemented by the browser.

This standardization process completed with ES2015 and browsers started implementing this standard trying to keep everything well aligned, working all in the same way, and now ES Modules are supported in Chrome, Safari, Edge and Firefox (since version 60).

Modules are very cool, because they let you encapsulate all sorts of functionality, and expose this functionality to other JavaScript files, as libraries.

The ES Modules Syntax

The syntax to import a module is:

import package from 'module-name'

while CommonJS uses

const package = require('module-name')

A module is a JavaScript file that exports one or more values (objects, functions or variables), using the export keyword. For example, this module exports a function that returns a string uppercase:

uppercase.js
export default str => str.toUpperCase()

In this example, the module defines a single, default export, so it can be an anonymous function. Otherwise it would need a name to distinguish it from other exports.

Now, any other JavaScript module can import the functionality offered by uppercase.js by importing it.

An HTML page can add a module by using a pt> tag with the sp ecial type="module" attribute:

Note: this module import behaves like a defer script load. See efficiently load JavaScript with defer and async

It’s important to note that any script loaded with type="module" is loaded in strict mode.

In this example, the uppercase.js module defines a default export, so when we import it, we can assign it a name we prefer:

import toUpperCase from './uppercase.js'

and we can use it:

toUpperCase('test') //'TEST'

You can also use an absolute path for the module import, to reference modules defined on another domain:

import toUpperCase from '//flavio-es-modules-example.glitch.me/uppercase.js'

This is also valid import syntax:

import { toUpperCase } from '/uppercase.js' import { toUpperCase } from '../uppercase.js'

This is not:

import { toUpperCase } from 'uppercase.js' import { toUpperCase } from 'utils/uppercase.js'

It’s either absolute, or has a ./ or / before the name.

Other import/export options

We saw this example above:

export default str => str.toUpperCase()

This creates one default export. In a file however you can export more than one thing, by using this syntax:

const a = 1 const b = 2 const c = 3 export { a, b, c }

Another module can import all those exports using

import * from 'module'

You can import just a few of those exports, using the destructuring assignment:

import { a } from 'module' import { a, b } from 'module'

You can rename any import, for convenience, using as:

import { a, b as two } from 'module'

You can import the default export, and any non-default export by name, like in this common React import:

import React, { Component } from 'react'

You can see an ES Modules example here: //glitch.com/edit/#!/flavio-es-modules-example?path=index.html

CORS

Modules are fetched using CORS. This means that if you reference scripts from other domains, they must have a valid CORS header that allows cross-site loading (like Access-Control-Allow-Origin: *)

What about browsers that do not support modules?

Use a combination of type="module" and nomodule:

Wrapping up modules

ES Modules are one of the biggest features introduced in modern browsers. They are part of ES6 but the road to implement them has been long.

We can now use them! But we must also remember that having more than a few modules is going to have a performance hit on our pages, as it’s one more step that the browser must perform at runtime.

Webpack is probably going to still be a huge player even if ES Modules land in the browser, but having such a feature directly built in the language is huge for a unification of how modules work client-side and on Node.js as well.

New String methods

Any string value got some new instance methods:

 • repeat()
 • codePointAt()

repeat()

Repeats the strings for the specified number of times:

'Ho'.repeat(3) //'HoHoHo'

Returns an empty string if there is no parameter, or the parameter is 0. If the parameter is negative you'll get a RangeError.

codePointAt()

This method can be used to handle Unicode characters that cannot be represented by a single 16-bit Unicode unit, but need 2 instead.

Using charCodeAt() you need to retrieve the first, and the second, and combine them. Using codePointAt() you get the whole character in one call.

For example, this Chinese character “?” is composed by 2 UTF-16 (Unicode) parts:

"?".charCodeAt(0).toString(16) //d842 "?".charCodeAt(1).toString(16) //dfb7

If you create a new character by combining those unicode characters:

"\ud842\udfb7" //"?"

You can get the same result sign codePointAt():

"?".codePointAt(0) //20bb7

If you create a new character by combining those unicode characters:

"\u{20bb7}" //"?"

More on Unicode and working with it in my Unicode guide.

New Object methods

ES2015 introduced several static methods under the Object namespace:

 • Object.is() determines if two values are the same value
 • Object.assign() used to shallow copy an object
 • Object.setPrototypeOf sets an object prototype

Object.is()

This methods aims to help comparing values.

Usage:

Object.is(a, b)

The result is always false unless:

 • a and b are the same exact object
 • a and b are equal strings (strings are equal when composed by the same characters)
 • a and b are equal numbers (numbers are equal when their value is equal)
 • a and b are both undefined, both null, both NaN, both true or both false

0 and -0 are different values in JavaScript, so pay attention in this special case (convert all to +0 using the + unary operator before comparing, for example).

Object.assign()

Introduced in ES2015, this method copies all the enumerable own properties of one or more objects into another.

Its primary use case is to create a shallow copy of an object.

const copied = Object.assign({}, original)

Being a shallow copy, values are cloned, and objects references are copied (not the objects themselves), so if you edit an object property in the original object, that’s modified also in the copied object, since the referenced inner object is the same:

const original = { name: 'Fiesta', car: { color: 'blue' } } const copied = Object.assign({}, original) original.name = 'Focus' original.car.color = 'yellow' copied.name //Fiesta copied.car.color //yellow

I mentioned “one or more”:

const wisePerson = { isWise: true } const foolishPerson = { isFoolish: true } const wiseAndFoolishPerson = Object.assign({}, wisePerson, foolishPerson) console.log(wiseAndFoolishPerson) //{ isWise: true, isFoolish: true }

Object.setPrototypeOf()

Set the prototype of an object. Accepts two arguments: the object and the prototype.

Usage:

Object.setPrototypeOf(object, prototype)

Example:

const animal = { isAnimal: true } const mammal = { isMammal: true } mammal.__proto__ = animal mammal.isAnimal //true const dog = Object.create(animal) dog.isAnimal //true console.log(dog.isMammal) //undefined Object.setPrototypeOf(dog, mammal) dog.isAnimal //true dog.isMammal //true

The spread operator

You can expand an array, an object or a string using the spread operator ...

Let’s start with an array example. Given

const a = [1, 2, 3]

you can create a new array using

const b = [...a, 4, 5, 6]

You can also create a copy of an array using

const c = [...a]

This works for objects as well. Clone an object with:

const newObj = { ...oldObj }

Using strings, the spread operator creates an array with each char in the string:

const hey = 'hey' const arrayized = [...hey] // ['h', 'e', 'y']

This operator has some pretty useful applications. The most important one is the ability to use an array as function argument in a very simple way:

(In the past you could do this using f.apply(null, a) but that's not as nice and readable.)

The rest element is useful when working with array destructuring:

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5] [first, second, ...others] = numbers

and spread elements:

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5] const sum = (a, b, c, d, e) => a + b + c + d + e const sum = sum(...numbers)

ES2018 introduces rest properties, which are the same but for objects.

Rest properties:

const { first, second, ...others } = { first: 1, second: 2, third: 3, fourth: 4, fifth: 5 } first // 1 second // 2 others // { third: 3, fourth: 4, fifth: 5 }

Spread properties allow us to create a new object by combining the properties of the object passed after the spread operator:

const items = { first, second, ...others } items //{ first: 1, second: 2, third: 3, fourth: 4, fifth: 5 }

Set

A Set data structure allows us to add data to a container.

A Set is a collection of objects or primitive types (strings, numbers or booleans), and you can think of it as a Map where values are used as map keys, with the map value always being a boolean true.

Initialize a Set

A Set is initialized by calling:

const s = new Set()

Add items to a Set

You can add items to the Set by using the add method:

s.add('one') s.add('two')

A set only stores unique elements, so calling s.add('one') multiple times won't add new items.

You can’t add multiple elements to a set at the same time. You need to call add() multiple times.

Check if an item is in the set

Once an element is in the set, we can check if the set contains it:

s.has('one') //true s.has('three') //false

Delete an item from a Set by key

Use the delete() method:

s.delete('one')

Determine the number of items in a Set

Use the size property:

s.size

Delete all items from a Set

Use the clear() method:

s.clear()

Iterate the items in a Set

Use the keys() or values() methods - they are equivalent:

for (const k of s.keys()) { console.log(k) } for (const k of s.values()) { console.log(k) }

The entries() method returns an iterator, which you can use like this:

const i = s.entries() console.log(i.next())

calling i.next() will return each element as a { value, done = false } object until the iterator ends, at which point done is true.

You can also use the forEach() method on the set:

s.forEach(v => console.log(v))

or you can just use the set in a for..of loop:

for (const k of s) { console.log(k) }

Initialize a Set with values

You can initialize a Set with a set of values:

const s = new Set([1, 2, 3, 4])

Convert the Set keys into an array

const a = [...s.keys()] // or const a = [...s.values()]

A WeakSet

A WeakSet is a special kind of Set.

In a Set, items are never garbage collected. A WeakSet instead lets all its items be freely garbage collected. Every key of a WeakSet is an object. When the reference to this object is lost, the value can be garbage collected.

Here are the main differences:

 1. you cannot iterate over the WeakSet
 2. you cannot clear all items from a WeakSet
 3. you cannot check its size

A WeakSet is generally used by framework-level code, and only exposes these methods:

 • add()
 • has()
 • delete()

Map

A Map data structure allows us to associate data to a key.

Before ES6

Before its introduction, people generally used objects as maps, by associating some object or value to a specific key value:

const car = {} car['color'] = 'red' car.owner = 'Flavio' console.log(car['color']) //red console.log(car.color) //red console.log(car.owner) //Flavio console.log(car['owner']) //Flavio

Enter Map

ES6 introduced the Map data structure, providing us a proper tool to handle this kind of data organization.

A Map is initialized by calling:

const m = new Map()

Add items to a Map

You can add items to the map by using the set method:

m.set('color', 'red') m.set('age', 2)

Get an item from a map by key

And you can get items out of a map by using get:

const color = m.get('color') const age = m.get('age')

Delete an item from a map by key

Use the delete() method:

m.delete('color')

Delete all items from a map

Use the clear() method:

m.clear()

Check if a map contains an item by key

Use the has() method:

const hasColor = m.has('color')

Find the number of items in a map

Use the size property:

const size = m.size

Initialize a map with values

You can initialize a map with a set of values:

const m = new Map([['color', 'red'], ['owner', 'Flavio'], ['age', 2]])

Map keys

Just like any value (object, array, string, number) can be used as the value of the key-value entry of a map item, any value can be used as the key, even objects.

If you try to get a non-existing key using get() out of a map, it will return undefined.

Weird situations you’ll almost never find in real life

const m = new Map() m.set(NaN, 'test') m.get(NaN) //test const m = new Map() m.set(+0, 'test') m.get(-0) //test

Iterate over map keys

Map offers the keys() method we can use to iterate on all the keys:

for (const k of m.keys()) { console.log(k) }

Iterate over map values

The Map object offers the values() method we can use to iterate on all the values:

for (const v of m.values()) { console.log(v) }

Iterate over map key, value pairs

The Map object offers the entries() method we can use to iterate on all the values:

for (const [k, v] of m.entries()) { console.log(k, v) }

which can be simplified to

for (const [k, v] of m) { console.log(k, v) }

Convert the map keys into an array

const a = [...m.keys()]

Convert the map values into an array

const a = [...m.values()]

WeakMap

A WeakMap is a special kind of map.

In a map object, items are never garbage collected. A WeakMap instead lets all its items be freely garbage collected. Every key of a WeakMap is an object. When the reference to this object is lost, the value can be garbage collected.

Here are the main differences:

 1. you cannot iterate over the keys or values (or key-values) of a WeakMap
 2. you cannot clear all items from a WeakMap
 3. you cannot check its size

A WeakMap exposes those methods, which are equivalent to the Map ones:

 • get(k)
 • set(k, v)
 • has(k)
 • delete(k)

The use cases of a WeakMap are less evident than the ones of a Map, and you might never find the need for them, but essentially it can be used to build a memory-sensitive cache that is not going to interfere with garbage collection, or for careful encapsulation and information hiding.

Generators

Generators are a special kind of function with the ability to pause itself, and resume later, allowing other code to run in the meantime.

See the full JavaScript Generators Guide for a detailed explanation of the topic.

The code decides that it has to wait, so it lets other code “in the queue” to run, and keeps the right to resume its operations “when the thing it’s waiting for” is done.

All this is done with a single, simple keyword: yield. When a generator contains that keyword, the execution is halted.

A generator can contain many yield keywords, thus halting itself multiple times, and it's identified by the *function keyword, which is not to be confused with the pointer dereference operator used in lower level programming languages such as C, C++ or Go.

Generators enable whole new paradigms of programming in JavaScript, allowing:

 • 2-way communication while a generator is running
 • long-lived while loops which do not freeze your program

Here is an example of a generator which explains how it all works.

function *calculator(input) { var doubleThat = 2 * (yield (input / 2)) var another = yield (doubleThat) return (input * doubleThat * another) }

We initialize it with

const calc = calculator(10)

Then we start the iterator on our generator:

calc.next()

This first iteration starts the iterator. The code returns this object:

{ done: false value: 5 }

What happens is: the code runs the function, with input = 10 as it was passed in the generator constructor. It runs until it reaches the yield, and returns the content of yield: input / 2 = 5. So we got a value of 5, and the indication that the iteration is not done (the function is just paused).

In the second iteration we pass the value 7:

calc.next(7)

and what we got back is:

{ done: false value: 14 }

7 was placed as the value of doubleThat. Important: you might read like input / 2 was the argument, but that's just the return value of the first iteration. We now skip that, and use the new input value, 7, and multiply it by 2.

We then reach the second yield, and that returns doubleThat, so the returned value is 14.

In the next, and last, iteration, we pass in 100

calc.next(100)

and in return we got

{ done: true value: 14000 }

As the iteration is done (no more yield keywords found) and we just return (input * doubleThat * another) which amounts to 10 * 14 * 100.

Those were the features introduced in ES2015. Let’s now dive into ES2016 which is much smaller in scope.

Array.prototype.includes()

This feature introduces a more readable syntax for checking if an array contains an element.

With ES6 and lower, to check if an array contained an element you had to use indexOf, which checks the index in the array, and returns -1 if the element is not there.

Since -1 is evaluated as a true value, you could not do for example

if (![1,2].indexOf(3)) { console.log('Not found') }

With this feature introduced in ES7 we can do

if (![1,2].includes(3)) { console.log('Not found') }

Exponentiation Operator

The exponentiation operator ** is the equivalent of Math.pow(), but brought into the language instead of being a library function.

Math.pow(4, 2) == 4 ** 2

This feature is a nice addition for math intensive JS applications.

The ** operator is standardized across many languages including Python, Ruby, MATLAB, Lua, Perl and many others.

Those were the features introduced in 2016. Let’s now dive into 2017

String padding

The purpose of string padding is to add characters to a string, so it reaches a specific length.

ES2017 introduces two String methods: padStart() and padEnd().

padStart(targetLength [, padString]) padEnd(targetLength [, padString])

Sample usage:

Object.values()

This method returns an array containing all the object own property values.

Usage:

const person = { name: 'Fred', age: 87 } Object.values(person) // ['Fred', 87]

Object.values() also works with arrays:

const people = ['Fred', 'Tony'] Object.values(people) // ['Fred', 'Tony']

Object.entries()

This method returns an array containing all the object own properties, as an array of [key, value] pairs.

Usage:

const person = { name: 'Fred', age: 87 } Object.entries(person) // [['name', 'Fred'], ['age', 87]]

Object.entries() also works with arrays:

const people = ['Fred', 'Tony']Object.entries(people) // [['0', 'Fred'], ['1', 'Tony']]

Object.getOwnPropertyDescriptors()

This method returns all own (non-inherited) properties descriptors of an object.

Any object in JavaScript has a set of properties, and each of these properties has a descriptor.

A descriptor is a set of attributes of a property, and it’s composed by a subset of the following:

 • value: the value of the property
 • writable: true the property can be changed
 • get: a getter function for the property, called when the property is read
 • set: a setter function for the property, called when the property is set to a value
 • configurable: if false, the property cannot be removed nor any attribute can be changed, except its value
 • enumerable: true if the property is enumerable

Object.getOwnPropertyDescriptors(obj) accepts an object, and returns an object with the set of descriptors.

In what way is this useful?

ES6 gave us Object.assign(), which copies all enumerable own properties from one or more objects, and return a new object.

However there is a problem with that, because it does not correctly copies properties with non-default attributes.

If an object for example has just a setter, it’s not correctly copied to a new object, using Object.assign().

For example with

const person1 = { set name(newName) { console.log(newName) } }

This won’t work:

const person2 = {} Object.assign(person2, person1)

But this will work:

const person3 = {}Object.defineProperties(person3, Object.getOwnPropertyDescriptors(person1))

As you can see with a simple console test:

person1.name = 'x' "x" person2.name = 'x' person3.name = 'x' "x"

person2 misses the setter, it was not copied over.

The same limitation goes for shallow cloning objects with Object.create().

Trailing commas

This feature allows to have trailing commas in function declarations, and in functions calls:

const doSomething = (var1, var2,) => { //... } doSomething('test2', 'test2',)

This change will encourage developers to stop the ugly “comma at the start of the line” habit.

Async functions

JavaScript evolved in a very short time from callbacks to promises (ES2015), and since ES2017 asynchronous JavaScript is even simpler with the async/await syntax.

Async functions are a combination of promises and generators, and basically, they are a higher level abstraction over promises. Let me repeat: async/await is built on promises.

Why were async/await introduced?

They reduce the boilerplate around promises, and the “don’t break the chain” limitation of chaining promises.

When Promises were introduced in ES2015, they were meant to solve a problem with asynchronous code, and they did, but over the 2 years that separated ES2015 and ES2017, it was clear that promises could not be the final solution.

Promises were introduced to solve the famous callback hell problem, but they introduced complexity on their own, and syntax complexity.

They were good primitives around which a better syntax could be exposed to developers, so when the time was right we got async functions.

They make the code look like it’s synchronous, but it’s asynchronous and non-blocking behind the scenes.

How it works

An async function returns a promise, like in this example:

const doSomethingAsync = () => { return new Promise(resolve => { setTimeout(() => resolve('I did something'), 3000) }) }

When you want to call this function you prepend await, and the calling code will stop until the promise is resolved or rejected. One caveat: the client function must be defined as async. Here's an example:

const doSomething = async () => { console.log(await doSomethingAsync()) }

A quick example

This is a simple example of async/await used to run a function asynchronously:

const doSomethingAsync = () => { return new Promise(resolve => { setTimeout(() => resolve('I did something'), 3000) }) } const doSomething = async () => { console.log(await doSomethingAsync()) } console.log('Before') doSomething() console.log('After')

The above code will print the following to the browser console:

Before After I did something //after 3s

Promise all the things

Prepending the async keyword to any function means that the function will return a promise.

Even if it’s not doing so explicitly, it will internally make it return a promise.

This is why this code is valid:

const aFunction = async () => { return 'test' } aFunction().then(alert) // This will alert 'test'

and it’s the same as:

const aFunction = async () => { return Promise.resolve('test') } aFunction().then(alert) // This will alert 'test'

The code is much simpler to read

As you can see in the example above, our code looks very simple. Compare it to code using plain promises, with chaining and callback functions.

And this is a very simple example, the major benefits will arise when the code is much more complex.

For example here’s how you would get a JSON resource, and parse it, using promises:

const getFirstUserData = () => { return fetch('/users.json') // get users list .then(response => response.json()) // parse JSON .then(users => users[0]) // pick first user .then(user => fetch(`/users/${user.name}`)) // get user data .then(userResponse => response.json()) // parse JSON } getFirstUserData()

And here is the same functionality provided using await/async:

const getFirstUserData = async () => { const response = await fetch('/users.json') // get users list const users = await response.json() // parse JSON const user = users[0] // pick first user const userResponse = await fetch(`/users/${user.name}`) // get user data const userData = await user.json() // parse JSON return userData } getFirstUserData()

Multiple async functions in series

Async functions can be chained very easily, and the syntax is much more readable than with plain promises:

const promiseToDoSomething = () => { return new Promise(resolve => { setTimeout(() => resolve('I did something'), 10000) }) } const watchOverSomeoneDoingSomething = async () => { const something = await promiseToDoSomething() return something + ' and I watched' } const watchOverSomeoneWatchingSomeoneDoingSomething = async () => { const something = await watchOverSomeoneDoingSomething() return something + ' and I watched as well' } watchOverSomeoneWatchingSomeoneDoingSomething().then(res => { console.log(res) })

Will print:

I did something and I watched and I watched as well

Easier debugging

Debugging promises is hard because the debugger will not step over asynchronous code.

Async/await makes this very easy because to the compiler it’s just like synchronous code.

Shared Memory and Atomics

WebWorkers are used to create multithreaded programs in the browser.

They offer a messaging protocol via events. Since ES2017, you can create a shared memory array between web workers and their creator, using a SharedArrayBuffer.

Since it’s unknown how much time writing to a shared memory portion takes to propagate, Atomics are a way to enforce that when reading a value, any kind of writing operation is completed.

Any more detail on this can be found in the spec proposal, which has since been implemented.

This was ES2017. Let me now introduce the ES2018 features

Rest/Spread Properties

ES2015 introduced the concept of a rest element when working with array destructuring:

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5] [first, second, ...others] = numbers

and spread elements:

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5] const sum = (a, b, c, d, e) => a + b + c + d + e const sum = sum(...numbers)

ES2018 introduces the same but for objects.

Rest properties:

const { first, second, ...others } = { first: 1, second: 2, third: 3, fourth: 4, fifth: 5 } first // 1 second // 2 others // { third: 3, fourth: 4, fifth: 5 }

Spread properties allow to create a new object by combining the properties of the object passed after the spread operator:

const items = { first, second, ...others } items //{ first: 1, second: 2, third: 3, fourth: 4, fifth: 5 }

Asynchronous iteration

The new construct for-await-of allows you to use an async iterable object as the loop iteration:

for await (const line of readLines(filePath)) { console.log(line) }

Since this uses await, you can use it only inside async functions, like a normal await.

Promise.prototype.finally()

When a promise is fulfilled, successfully it calls the then() methods, one after another.

If something fails during this, the then() methods are jumped and the catch() method is executed.

finally() allow you to run some code regardless of the successful or not successful execution of the promise:

fetch('file.json') .then(data => data.json()) .catch(error => console.error(error)) .finally(() => console.log('finished'))

Regular Expression improvements

ES2018 introduced a number of improvements regarding Regular Expressions. I recommend my tutorial on them, available at //flaviocopes.com/javascript-regular-expressions/.

Here are the ES2018 specific additions.

RegExp lookbehind assertions: match a string depending on what precedes it

This is a lookahead: you use ?= to match a string that's followed by a specific substring:

/Roger(?=Waters)/ /Roger(?= Waters)/.test('Roger is my dog') //false /Roger(?= Waters)/.test('Roger is my dog and Roger Waters is a famous musician') //true

?! performs the inverse operation, matching if a string is not followed by a specific substring:

/Roger(?!Waters)/ /Roger(?! Waters)/.test('Roger is my dog') //true /Roger(?! Waters)/.test('Roger Waters is a famous musician') //false

Lookaheads use the ?= symbol. They were already available.

Lookbehinds, a new feature, uses ?<=.

/(?<=Roger) Waters/ /(?<=Roger) Waters/.test('Pink Waters is my dog') //false /(?<=Roger) Waters/.test('Roger is my dog and Roger Waters is a famous musician') //true

A lookbehind is negated using ? :

/(?
   

Unicode property escapes \p{…} and \P{…}

In a regular expression pattern you can use \d to match any digit, \s to match any character that's not a white space, \w to match any alphanumeric character, and so on.

This new feature extends this concept to all Unicode characters introducing \p{} and is negation \P{}.

Any unicode character has a set of properties. For example Script determines the language family, ASCII is a boolean that's true for ASCII characters, and so on. You can put this property in the graph parentheses, and the regex will check for that to be true:

/^\p{ASCII}+$/u.test('abc') //✅ /^\p{ASCII}+$/u.test('[email protected]') //✅ /^\p{ASCII}+$/u.test('ABC?') //❌

ASCII_Hex_Digit is another boolean property, that checks if the string only contains valid hexadecimal digits:

/^\p{ASCII_Hex_Digit}+$/u.test('0123456789ABCDEF') //✅ /^\p{ASCII_Hex_Digit}+$/u.test('h') //❌

There are many other boolean properties, which you just check by adding their name in the graph parentheses, including Uppercase, Lowercase, White_Space, Alphabetic, Emoji and more:

/^\p{Lowercase}$/u.test('h') //✅ /^\p{Uppercase}$/u.test('H') //✅ /^\p{Emoji}+$/u.test('H') //❌ /^\p{Emoji}+$/u.test('??') //✅

In addition to those binary properties, you can check any of the unicode character properties to match a specific value. In this example, I check if the string is written in the greek or latin alphabet:

/^\p{Script=Greek}+$/u.test('ελληνικά') //✅ /^\p{Script=Latin}+$/u.test('hey') //✅

Read more about all the properties you can use directly on the proposal.

Named capturing groups

In ES2018 a capturing group can be assigned to a name, rather than just being assigned a slot in the result array:

const re = /(?\d{4})-(?\d{2})-(?\d{2})/ const result = re.exec('2015-01-02') // result.groups.year === '2015'; // result.groups.month === '01'; // result.groups.day === '02';

The s flag for regular expressions

The s flag, short for single line, causes the . to match new line characters as well. Without it, the dot matches regular characters but not the new line:

/hi.welcome/.test('hi\nwelcome') // false /hi.welcome/s.test('hi\nwelcome') // true

ESNext

What’s next? ESNext.

ESNext is a name that always indicates the next version of JavaScript.

The current ECMAScript version is ES2018. It was released in June 2018.

Historically JavaScript editions have been standardized during the summer, so we can expect ECMAScript 2019 to be released in summer 2019.

So at the time of writing, ES2018 has been released, and ESNext is ES2019

Proposals to the ECMAScript standard are organized in stages. Stages 1–3 are an incubator of new features, and features reaching Stage 4 are finalized as part of the new standard.

At the time of writing we have a number of features at Stage 4. I will introduce them in this section. The latest versions of the major browsers should already implement most of those.

Some of those changes are mostly for internal use, but it’s also good to know what is going on.

There are other features at Stage 3, which might be promoted to Stage 4 in the next few months, and you can check them out on this GitHub repository: //github.com/tc39/proposals.

Array.prototype.{flat,flatMap}

flat() is a new array instance method that can create a one-dimensional array from a multidimensional array.

Example:

['Dog', ['Sheep', 'Wolf']].flat() //[ 'Dog', 'Sheep', 'Wolf' ]

By default it only “flats” up to one level, but you can add a parameter to set the number of levels you want to flat the array to. Set it to Infinity to have unlimited levels:

['Dog', ['Sheep', ['Wolf']]].flat() //[ 'Dog', 'Sheep', [ 'Wolf' ] ] ['Dog', ['Sheep', ['Wolf']]].flat(2) //[ 'Dog', 'Sheep', 'Wolf' ] ['Dog', ['Sheep', ['Wolf']]].flat(Infinity) //[ 'Dog', 'Sheep', 'Wolf' ]

If you are familiar with the JavaScript map() method of an array, you know that using it you can execute a function on every element of an array.

flatMap() is a new Array instance method that combines flat() with map(). It's useful when calling a function that returns an array in the map() callback, but you want your resulted array to be flat:

['My dog', 'is awesome'].map(words => words.split(' ')) //[ [ 'My', 'dog' ], [ 'is', 'awesome' ] ] ['My dog', 'is awesome'].flatMap(words => words.split(' ')) //[ 'My', 'dog', 'is', 'awesome' ]

Optional catch binding

Sometimes we don’t need to have a parameter bound to the catch block of a try/catch.

We previously had to do:

try { //... } catch (e) { //handle error }

Even if we never had to use e to analyze the error. We can now simply omit it:

try { //... } catch { //handle error }

Object.fromEntries()

Objects have an entries() method, since ES2017.

It returns an array containing all the object own properties, as an array of [key, value] pairs:

const person = { name: 'Fred', age: 87 } Object.entries(person) // [['name', 'Fred'], ['age', 87]]

ES2019 introduces a new Object.fromEntries() method, which can create a new object from such array of properties:

const person = { name: 'Fred', age: 87 } const entries = Object.entries(person) const newPerson = Object.fromEntries(entries) person !== newPerson //true 

String.prototype.{trimStart,trimEnd}

This feature has been part of v8/Chrome for almost a year now, and it’s going to be standardized in ES2019.

trimStart()

Return a new string with removed white space from the start of the original string

'Testing'.trimStart() //'Testing' ' Testing'.trimStart() //'Testing' ' Testing '.trimStart() //'Testing ' 'Testing'.trimStart() //'Testing'

trimEnd()

Return a new string with removed white space from the end of the original string

'Testing'.trimEnd() //'Testing' ' Testing'.trimEnd() //' Testing' ' Testing '.trimEnd() //' Testing' 'Testing '.trimEnd() //'Testing'

Symbol.prototype.description

You can now retrieve the description of a symbol by accessing its description property instead of having to use the toString() method:

const testSymbol = Symbol('Test') testSymbol.description // 'Test'

JSON improvements

Before this change, the line separator (\u2028) and paragraph separator (\u2029) symbols were not allowed in strings parsed as JSON.

Using JSON.parse(), those characters resulted in a SyntaxError but now they parse correctly, as defined by the JSON standard.

Well-formed JSON.stringify()

Fixes the JSON.stringify() output when it processes surrogate UTF-8 code points (U+D800 to U+DFFF).

Before this change calling JSON.stringify() would return a malformed Unicode character (a "�").

Now those surrogate code points can be safely represented as strings using JSON.stringify(), and transformed back into their original representation using JSON.parse().

Function.prototype.toString()

Functions have always had an instance method called toString() which return a string containing the function code.

ES2019 introduced a change to the return value to avoid stripping comments and other characters like whitespace, exactly representing the function as it was defined.

If previously we had

function /* this is bar */ bar () {}

The behavior was this:

bar.toString() //'function bar() {}

now the new behavior is:

bar.toString(); // 'function /* this is bar */ bar () {}'

Wrapping up, I hope this article helped you catch up on some of the latest JavaScript additions, and the new features we’ll see in 2019.

Click here to get a PDF / ePub / Mobi version of this post to read offline

Flavio