Hvad er egentlig et programmeringsparadigme?

Enhver fjols kan skrive kode, som en computer kan forstå. Gode ​​programmører skriver kode, som mennesker kan forstå.

- Martin Fowler

Ved programmering er kompleksitet altid fjenden. Programmer med stor kompleksitet med mange bevægelige dele og indbyrdes afhængige komponenter virker oprindeligt imponerende. Evnen til at oversætte et virkeligt problem til en simpel eller elegant løsning kræver imidlertid en dybere forståelse.

Mens vi udvikler en applikation eller løser et simpelt problem, siger vi ofte "Hvis jeg havde mere tid, ville jeg have skrevet et enklere program". Årsagen er, at vi lavede et program med større kompleksitet. Jo mindre kompleksitet vi har, jo lettere er det at debugge og forstå. Jo mere komplekst et program bliver, jo sværere er det at arbejde på det.

Håndtering af kompleksitet er en programmørs største bekymring . Så hvordan håndterer programmører kompleksitet? Der er mange generelle tilgange, der reducerer kompleksiteten i et program eller gør det mere håndterbart. En af de vigtigste tilgange er et programmeringsparadigme. Lad os dykke ned i programmeringsparadigmer!

Introduktion til programmeringsparadigmer

Udtrykket programmeringsparadigme henviser til en programmeringsstil . Det henviser ikke til et bestemt sprog, men snarere henviser det til den måde, du programmerer på.

Der er mange programmeringssprog, der er velkendte, men alle har brug for at følge en strategi, når de implementeres. Og denne strategi er et paradigme.

Typerne af programmeringsparadigmer

Imperativ programmeringsparadigme

Ordet "imperativ" kommer fra det latinske "impero", der betyder "jeg befaler".

Det er det samme ord, som vi får "kejser" fra, og det er ret passende. Du er kejseren. Du giver computeren små ordrer at gøre, og det gør dem en ad gangen og rapporterer tilbage.

Paradigmet består af flere udsagn, og efter udførelsen af ​​dem alle lagres resultatet. Det handler om at skrive en liste med instruktioner for at fortælle computeren, hvad den skal gøre trin for trin.

I et bydende programmeringsparadigme er rækkefølgen af ​​trinene afgørende, fordi et givet trin vil have forskellige konsekvenser afhængigt af de aktuelle værdier af variabler, når trinnet udføres.

For at illustrere, lad os finde summen af ​​de første ti naturlige tal i den tvingende paradigmetilgang.

Eksempel i C:

#include int main() { int sum = 0; sum += 1; sum += 2; sum += 3; sum += 4; sum += 5; sum += 6; sum += 7; sum += 8; sum += 9; sum += 10; printf("The sum is: %d\n", sum); //prints-> The sum is 55 return 0; }

I ovenstående eksempel befaler vi computeren, hvad de skal gøre linje for linje. Endelig gemmer vi værdien og udskriver den.

1.1 Procedureprogrammeringsparadigme

Procedureprogrammering (hvilket også er bydende nødvendigt) gør det muligt at opdele disse instruktioner i procedurer .

BEMÆRK: Procedurer er ikke funktioner. Forskellen mellem dem er, at funktioner returnerer en værdi, og procedurer ikke. Mere specifikt er funktioner designet til at have minimale bivirkninger og producerer altid den samme output, når de får den samme input. Procedurer har derimod ingen returværdi. Deres primære formål er at udføre en given opgave og forårsage en ønsket bivirkning.

Et godt eksempel på procedurer ville være det velkendte for loop. For loop's hovedformål er at forårsage bivirkninger, og det returnerer ikke en værdi.

For at illustrere, lad os finde summen af ​​de første ti naturlige tal i procedureparadigmetilgangen.

Eksempel i C:

#include int main() { int sum = 0; int i =0; for(i=1;i The sum is 55 return 0; }

I eksemplet ovenfor har vi brugt et simpelt for loop til at finde summeringen af ​​de første ti naturlige tal.

Sprog, der understøtter procedureprogrammeringsparadigmet er:

 • C
 • C ++
 • Java
 • ColdFusion
 • Pascal

Procedureprogrammering er ofte det bedste valg, når:

 • Der er en kompleks operation, der inkluderer afhængigheder mellem operationer, og når der er behov for klar synlighed af de forskellige applikationstilstande ('SQL-indlæsning', 'SQL-indlæst', 'Netværk online', 'Ingen lydhardware' osv.). Dette er normalt passende til opstart og lukning af applikationer (Holligan, 2016).
 • Programmet er meget unikt, og få elementer blev delt (Holligan, 2016).
 • Programmet er statisk og forventes ikke at ændre sig meget over tid (Holligan, 2016).
 • Ingen eller kun få funktioner forventes at blive tilføjet til projektet over tid (Holligan, 2016).

Hvorfor skal du overveje at lære procedureprogrammeringsparadigmet?

 • Det er simpelt.
 • En nemmere måde at holde styr på programflowet på.
 • Det har evnen til at være stærkt modulær eller struktureret.
 • Brug for mindre hukommelse: Det er effektivt og effektivt.

1.2 Objektorienteret programmeringsparadigme

OOP er det mest populære programmeringsparadigme på grund af dets unikke fordele som kodens modularitet og evnen til direkte at forbinde virkelige forretningsproblemer med hensyn til kode.

Objektorienteret programmering giver en bæredygtig måde at skrive spaghetti-kode på. Det giver dig mulighed for at samle programmer som en række patches.

- Paul Graham

De vigtigste egenskaber ved objektorienteret programmering inkluderer klasse, abstraktion, indkapsling, arv og polymorfisme.

En klasse er en skabelon eller tegning, hvorfra objekter oprettes.

Objects are instances of classes. Objects have attributes/states and methods/behaviors. Attributes are data associated with the object while methods are actions/functions that the object can perform.

Abstraction separates the interface from implementation. Encapsulation is the process of hiding the internal implementation of an object.

Inheritance enables hierarchical relationships to be represented and refined. Polymorphism allows objects of different types to receive the same message and respond in different ways.

To illustrate, let's find the sum of first ten natural numbers in the object-oriented paradigm approach.

Example in Java:

public class Main { public static void main(String[] args) { Addition obj = new Addition(); obj.num = 10; int answer = obj.addValues(); System.out.println("The sum is = "+answer); //prints-> The sum is 55 } } class Addition { int sum =0; int num =0; int addValues(){ for(int i=1; i<=num;i++){ sum += i; } return sum; } }

We have a class Addition that has two states, sum and num which are initialized to zero. We also have a method addValues() which returns the sum of num numbers.

In the Main class, we've created an object, obj of Addition class. Then, we've initialized the num to 10 and we've called addValues() method to get the sum.

Languages that support the object-oriented paradigm:

 • Python
 • Ruby
 • Java
 • C++
 • Smalltalk

Object-oriented programming is best used when:

 • You have multiple programmers who don’t need to understand each component (Holligan, 2016).
 • There is a lot of code that could be shared and reused (Holligan, 2016).
 • The project is anticipated to change often and be added to over time (Holligan, 2016).

Why should you consider learning the object-oriented programming paradigm?

 • Reuse of code through Inheritance.
 • Flexibility through Polymorphism.
 • High security with the use of data hiding (Encapsulation) and Abstraction mechanisms.
 • Improved software development productivity: An object-oriented programmer can stitch new software objects to make completely new programs (The Saylor Foundation, n.d.).
 • Faster development: Reuse enables faster development (The Saylor Foundation, n.d.).
 • Lower cost of development: The reuse of software also lowers the cost of development. Typically, more effort is put into the object-oriented analysis and design (OOAD), which lowers the overall cost of development (The Saylor Foundation, n.d.).
 • Higher-quality software: Faster development of software and lower cost of development allows more time and resources to be used in the verification of the software. Object-oriented programming tends to result in higher-quality software (The Saylor Foundation, n.d.).

1.3 Parallel processing approach

Parallel processing is the processing of program instructions by dividing them among multiple processors.

A parallel processing system allows many processors to run a program in less time by dividing them up.

Languages that support the Parallel processing approach:

 • NESL (one of the oldest ones)
 • C
 • C++

Parallel processing approach is often the best use when:

 • You have a system that has more than one CPU or multi-core processors which are commonly found on computers today.
 • You need to solve some computational problems that take hours/days to solve even with the benefit of a more powerful microprocessor.
 • You work with real-world data that needs more dynamic simulation and modeling.

Why should you consider learning the parallel processing approach?

 • Speeds up performance.
 • Often used in Artificial Intelligence. Learn more here: Artificial Intelligence and Parallel Processing by Seyed H. Roosta.
 • It makes it easy to solve problems since this approach seems to be like a divide and conquer method.

Here are some useful resources to learn more about parallel processing:

 1. Parallel Programming in C by Paul Gribble
 2. Introduction to Parallel Programming with MPI and OpenMP by Charles Augustine
 3. INTRODUCTION TO PARALLEL PROGRAMMING WITH MPI AND OPENMP by Benedikt Steinbusch

2. Declarative programming paradigm

Declarative programming is a style of building programs that expresses the logic of a computation without talking about its control flow.

Declarative programming is a programming paradigm in which the programmer defines what needs to be accomplished by the program without defining how it needs to be implemented. In other words, the approach focuses on what needs to be achieved instead of instructing how to achieve it.

Imagine the president during the state of the union declaring their intentions for what they want to happen. On the other hand, imperative programming would be like a manager of a McDonald's franchise. They are very imperative and as a result, this makes everything important. They, therefore, tell everyone how to do everything down to the simplest of actions.

So the main differences are that imperative tells you how to do something and declarative tells you what to do.

2.1 Logic programming paradigm

The logic programming paradigm takes a declarative approach to problem-solving. It's based on formal logic.

The logic programming paradigm isn't made up of instructions - rather it's made up of facts and clauses. It uses everything it knows and tries to come up with the world where all of those facts and clauses are true.

For instance, Socrates is a man, all men are mortal, and therefore Socrates is mortal.

The following is a simple Prolog program which explains the above instance:

 man(Socrates). mortal(X) :- man(X). 

The first line can be read, "Socrates is a man.'' It is a base clause, which represents a simple fact.

The second line can be read, "X is mortal if X is a man;'' in other words, "All men are mortal.'' This is a clause, or rule, for determining when its input X is "mortal.'' (The symbol ":-'', sometimes called a turnstile, is pronounced "if''.) We can test the program by asking the question:

 ?- mortal(Socrates). 

that is, "Is Socrates mortal?'' (The "?-'' is the computer's prompt for a question). Prolog will respond "yes''. Another question we may ask is:

?- mortal(X).

That is, "Who (X) is mortal?'' Prolog will respond "X = Socrates''.

To give you an idea, John is Bill's and Lisa's father. Mary is Bill's and Lisa's mother. Now, if someone asks a question like "who is the father of Bill and Lisa?" or "who is the mother of Bill and Lisa?" we can teach the computer to answer these questions using logic programming.

Example in Prolog:

/*We're defining family tree facts*/ father(John, Bill). father(John, Lisa). mother(Mary, Bill). mother(Mary, Lisa). /*We'll ask questions to Prolog*/ ?- mother(X, Bill). X = Mary 

Example explained:

father(John, Bill).

The above code defines that John is Bill's father.

We're asking Prolog what value of X makes this statement true? X should be Mary to make the statement true. It'll respond X = Mary

?- mother(X, Bill). X = Mary 

Languages that support the logic programming paradigm:

 • Prolog
 • Absys
 • ALF (algebraic logic functional programming language)
 • Alice
 • Ciao

Logic programming paradigm is often the best use when:

 • If you're planning to work on projects like theorem proving, expert systems, term rewriting, type systems and automated planning.

Why should you consider learning the logic programming paradigm?

 • Easy to implement the code.
 • Debugging is easy.
 • Since it's structured using true/false statements, we can develop the programs quickly using logic programming.
 • As it's based on thinking, expression and implementation, it can be applied in non-computational programs too.
 • It supports special forms of knowledge such as meta-level or higher-order knowledge as it can be altered.

2.2 Functional programming paradigm

The functional programming paradigm has been in the limelight for a while now because of JavaScript, a functional programming language that has gained more popularity recently.

The functional programming paradigm has its roots in mathematics and it is language independent. The key principle of this paradigm is the execution of a series of mathematical functions.

You compose your program of short functions. All code is within a function. All variables are scoped to the function.

In the functional programming paradigm, the functions do not modify any values outside the scope of that function and the functions themselves are not affected by any values outside their scope.

To illustrate, let's identify whether the given number is prime or not in the functional programming paradigm.

Example in JavaScript:

function isPrime(number){ for(let i=2; i<=Math.floor(Math.sqrt(number)); i++){ if(number % i == 0 ){ return false; } } return true; } isPrime(15); //returns false

In the above example, we've used Math.floor() and Math.sqrt() mathematical functions to solve our problem efficiently. We can solve this problem without using built-in JavaScript mathematical functions, but to run the code efficiently it is recommended to use built-in JS functions.

number is scoped to the function isPrime() and it will not be affected by any values outside its scope. isPrime() function always produces the same output when given the same input.

NOTE: there are no for and while loops in functional programming. Instead, functional programming languages rely on recursion for iteration (Bhadwal, 2019).

Languages that support functional programming paradigm:

 • Haskell
 • OCaml
 • Scala
 • Clojure
 • Racket
 • JavaScript

Functional programming paradigm is often best used when:

 • Working with mathematical computations.
 • Working with applications aimed at concurrency or parallelism.

Why should you consider learning the functional programming paradigm?

 • Functions can be coded quickly and easily.
 • General-purpose functions can be reusable which leads to rapid software development.
 • Unit testing is easier.
 • Debugging is easier.
 • Overall application is less complex since functions are pretty straightforward.

2.3 Database processing approach

This programming methodology is based on data and its movement. Program statements are defined by data rather than hard-coding a series of steps.

A database is an organized collection of structured information, or data, typically stored electronically in a computer system. A database is usually controlled by a database management system (DBMS) ("What is a Database", Oracle, 2019).

To process the data and querying them, databases use tables. Data can then be easily accessed, managed, modified, updated, controlled and organized.

A good database processing approach is crucial to any company or organization. This is because the database stores all the pertinent details about the company such as employee records, transaction records and salary details.

Most databases use Structured Query Language (SQL) for writing and querying data.

Here’s an example in database processing approach (SQL):

CREATE DATABASE personalDetails; CREATE TABLE Persons ( PersonID int, LastName varchar(255), FirstName varchar(255), Address varchar(255), City varchar(255) );

The PersonID column is of type int and will hold an integer. The LastName, FirstName, Address, and City columns are of type varchar and will hold characters, and the maximum length for these fields is 255 characters.

The empty Persons table will now look like this:

Database processing approach is often best used when:

 • Working with databases to structure them.
 • Accessing, modifying, updating data on the database.
 • Communicating with servers.

Why are databases important and why should you consider learning database processing approach?

 • Massive amount of data is handled by the database: Unlike spreadsheet or other tools, databases are used to store large amount of data daily.
 • Accurate: With the help of built-in functionalities in a database, we can easily validate.
 • Easy to update data: Data Manipulation Languages (DML) such as SQL are used to update data in a database easily.
 • Data integrity: With the help of built-in validity checks, we can ensure the consistency of data.

Conclusion

Programming paradigms reduce the complexity of programs. Every programmer must follow a paradigm approach when implementing their code. Each one has its advantages and disadvantages.

If you're a beginner, I would like to suggest learning object-oriented programming and functional programming first. Understand their concepts and try to apply them in your projects.

For example, if you're learning object-oriented programming, the pillars of object-oriented programming are Encapsulation, Abstraction, Inheritance and Polymorphism. Learn them by doing it. It will help you to understand their concepts on a deeper level, and your code will be less complex and more efficient and effective.

I strongly encourage you to read more related articles on programming paradigms. I hope this article helped you.

Please feel free to let me know if you have any questions.

You can contact and connect with me on Twitter @ThanoshanMV.

Thank you for reading.

Happy Coding!

References

 • Akhil Bhadwal. (2019). Funktionel programmering: Begreber, fordele, ulemper og applikationer
 • Alena Holligan. (2016). Hvornår skal man bruge OOP over proceduremæssig kodning
 • Saylor Foundation. (nd). Fordele og ulemper ved objektorienteret programmering (OOP)
 • Hvad er en database | Oracle. (2019).